السلام عليك يا امامزاده سيد ابراهيم (ع)

امامزاده سيد ابراهيم و خواهر وفرزندش - امامزاده از فرزندان امام محمد باقر (ع) ميباشد

صفحه2

صفحه دوم بعدا کامل میشود

امام حسین (ع) می فرمایند : شکرگزاری برای نعمت پيشين، نعمت تازه ای را سبب می شود

 

السلام عليك يا ابا عبدالله الحسين (ع)
گزارش تخلف
بعدی